Sponsors:

Ontwikkelingen

2e fase project ‘Tintestein’ gestart.

Geplaatst op: 2018-09-10 20:36:42 door: Maarten Kruik
In de eerste week van september is gestart met de fase 2 van project ‘Tintestein’. In deze fase wordt de sportzaal gebouwd. De bouw van de sportzaal wordt in opdracht van gemeente Westvoorne uitgevoerd door Koers Groep B.V.. Koers werkt in dit project samen met Van Weenen Bouwbedrijf. Planning werkzaamheden Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in uitvoering. Op de bouwplaats zijn voorzieningen zoals bouwhekken, opslagcontainers, directiekeet en afvalcontainers geplaatst. De maatvoering van de sporthal wordt uitgezet. Daarna starten de heiwerkzaamheden. Dit gebeurt met stalen buispalen. Deze palen worden inwendig geheid om trillingen tot een minimum te beperken. De palen worden daarna volgestort met beton en worden voorzien van bewapening voor de fundering. Gedurende de bouw zal de overlast tot een minimum worden beperkt. Contact Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de bouwwerkzaamheden dan kunt u deze mailen naar klachten@koers.nl. Geef in de het onderwerp ‘Tintestein’ aan, dan komt uw bericht zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht. Heeft u vragen over het project ‘Tintestein’ zelf dan kunt u contact opnemen met de projectleider Sharon Dekker, via s.dekker@westvoorne.nl of tijdens kantooruren via 0181-40 8153.

Nieuw jaar en oude horizon

Geplaatst op: 2017-02-12 10:44:30 door: Maarten Kruik
Tussen alle gelukswensen door werd in het verenigingsgebouw het nieuwe logo van Ons Tintestein onthuld. De createur Chris Boender gaf toelichting op het logo. De mens, de Tintenaar staat centraal in het logo. Hij houdt het gebouw bij elkaar, maakt de verbinding. Verbinding van alle mensen die van het gebouw gebruik willen gaan maken. Het zijn ook de mensen die elkaar op deze manier kunnen vinden, ieder met zijn eigen inbreng en achtergrond, jong en oud. Een gebouw waarin we kunnen gymen, muziek maken, kerk zijn, rommelmarkt houden, zingen en toneelspelen. En zo gezamenlijk ons mooie dorp vitaal houden. In het project hebben we een aantal belangrijke stappen gemaakt. Voor de verbouw van de school tot verenigingsgebouw is een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aangevraagd. Om de school aan te passen naar een verenigingsgebouw zijn de wensen van de verenigingen in beeld gebracht. Deze wensen zijn vervolgens vertaald naar een haalbaar plan, qua gebruik, bouwkundig en financieel. De aanpassingen aan de school betreffen het samenvoegen van 2 lokalen tot 1 ruimte waarin een keuken met kleine bar is ondergebracht en het verbouwen van 1 lokaal tot buurtwinkel. De verwachting is dat de vergunning deze maand verleend wordt, hierna kan een start gemaakt worden met de verbouwwerkzaamheden en kunnen we ook zelf de handen uit de mouwen steken. Voor de nieuwbouw benaderen we 3 aannemers. De voorbereidingen vinden plaats in het eerste kwartaal. Deze voorbereiding vraagt veel energie, zorgvuldigheid en tijd, van gemeente en betrokkenen. Mocht uw geduld op de proef worden gesteld worden, willen wij u vragen om het vertrouwen vast te houden. Het is dezelfde horizon als aan het begin van ons gezamenlijke traject. En het begint te gloren! Aan het eind van dit jaar hopen we Ons Tintestein met een mooie verenigingsgebouw en gymzaal in gebruik te mogen nemen. Dat is nog eens een Gelukkig Nieuw Jaar.

Ontwikkelingen februari 2016

Geplaatst op: 2016-02-29 19:59:10 door: Maarten Kruik
tintestein“Samenleving,  dat werkt alleen als je het letterlijk neemt.” Het jaar 2016 was nog maar net begonnen toen ik deze spreuk van de dag van de Loesje kalender afscheurde. De tekst bleef in mijn hoofd hangen, en dacht aan ons gezamenlijke project. Voorzichtig gestart, goed luisteren, de verschillende reacties meenemen in de plannen; een mooie uitdaging voor eenieder ! Het dagelijks bestuur van Stichting Ons Tintestein wordt gevormd door Jan Hordijk, Sonja Timmermans en Piet Beukelman. Namens de gebruikers is er een afvaardiging van St. Tinte 400, O.D.I., Prot. Gemeente, Tintunes en Dagorkest. Commissies voor de gymzaal, verbouwing, bezetting, opening, subsidies en buurtwinkel zullen elk op hun vakgebied zaken oppakken. De bouw zal door Geeske Steenwijk nauwkeurig gevolgd worden namens Tinte, bijgestaan door Taco Blok. Met de gemeente Westvoorne wordt overlegd in een Projectgroep (met de verantwoordelijke ambtenaren) over de uitvoering, en in de Stuurgroep (met wethouders Paméla Blok en Bert van der Meij en Financiën) of het past binnen het plan en budget. Saskia van der Vlist is als projectleider ons aanspreekpunt voor Tinte. Om de plannen goed af te stemmen met u als inwoner of lid van de vereniging, hebben wij een inloopavond voor de direct omwonenden, en een inwonersavond voor alle Tintenaren en belangstellenden georganiseerd. We proberen de geluiden zoveel mogelijk mee te nemen in de plannen. Naar aanleiding van vragen van omwonenden heeft een architect van de gemeente bijvoorbeeld al nagedacht over de uitstraling van de nieuwbouw voor de omgeving. Dit koppelen we dan weer terug met de commissie gymzaal/bouw. En hopen zo een goed antwoord te vinden op een goede vraag. Met de plannen proberen we een gezonde mix te bereiken van maatschappelijke meerwaarde voor Tintestein en het dorp, en het sluitend houden van de exploitatie. Ons Tintestein moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit van Tinte, en passen binnen de mogelijkheden bij de gemeente. Een buurtwinkel in samenwerking met VSO Maarland, wordt in dit kader onderzocht. We willen als dorp over 25 jaar nog aantrekkelijk zijn, voor jong, en oud. Om elkaar nog steeds te kunnen ontmoeten voor de gymnastiek, muziek, kerk, feest, voor de muziek, of,….gewoon voor een praatje. Maar nu; eerst aan de slag ! En dat doen we, op zaterdag 12 maart met de deelname aan NL Doet. U kunt zich opgeven op de website van NL Doet, onder Tinte, of bij Judith Stolk (06-43483925) Kunt u niet op 12 maart en wilt u op een later moment iets betekenen? Uw hulp, vragen en ideeën zien we graag op info@tintestein.nl U hoort van ons; namens Stichting Ons Tintestein Jaap Roskam

Ontwikkelingen 21-01-2016

Geplaatst op: 2016-01-21 19:58:08 door: Maarten Kruik
Tintestein januari 2016; de stand van zaken In november heeft de gemeenteraad unaniem besloten om groen licht te geven voor het plan Tintestein. De verschillende politieke partijen gaven aan hoe bijzonder zij de samenwerking tussen gemeente en de inwoners van Tinte te hebben ervaren.  Daar mogen we trots op zijn ! Maar dan…    begint het pas. Nu moeten we aan de slag om het gerealiseerd te krijgen. En dat is een mooie uitdaging. De verenigingen moeten met elkaar in overleg, en samenwerken. Zo moet er onder andere geluisterd worden naar ieders wensen, ruimte gemaakt voor nieuwe ideeën, de leden moeten enthousiast gemaakt. Het bestuur van de nieuwe stichting “Ons Tintestein” wil met een aantal commissies gaan werken, ieder met zijn eigen vakgebied; Gymzaal, Verbouwing, Projecten, Subsidies en Ontmoeting. Dit laatste is wel mooi om te vermelden. Er wordt onderzocht of we, samen met leerlingen van Speciaal Onderwijs Maarlandschool (de Rik, Brielle) een ontmoetingsruimte zouden kunnen opzetten, waar dagelijkse levensbehoeften te verkrijgen zijn, maar ook de “topstukken” uit de collectie van  de rommelmarkt Tinte uitgestald zijn. Met de gemeente hebben we intensief overleg, om samen het plan verder vorm te gaan geven. Op 11-2 is er in De Man een informatie avond, waarvan de inwoners van Tinte van de gemeente nog een uitnodiging zullen ontvangen. Daar wordt u geïnformeerd over de stand van zaken, en kunt u uw vragen stellen of ideeën aangeven. In het voorjaar hopen we echt aan de slag te gaan. We hopen dat alle inwoners (en u) net zo enthousiast zijn als het bestuur/de kopgroep. Wellicht kunt u hierbij helpen, op welke manier ook. We zullen met z’n allen de schouders eronder moeten zetten. Om iets te bouwen voor een levendig Tinte, waar plaats blijft voor jong en oud ! Huib Koppenol, Marco Rehorst, Piet Beukelman, Jaap Roskam

Ontwikkelingen 30-09-2015

Geplaatst op: 2015-09-30 19:56:56 door: Maarten Kruik
Eindelijk lijkt het dan zover, volgende week woensdag 7 okt zal het bijgevoegde plan Tintestein behandeld worden in de commissie grondgebied. Alle stukken over dit plan [10 stuks] zijn te zien op de website van de Gemeente Westvoorne onder het kopje vergaderingen. De verwachting is dat de meeste partijen positief tegenover dit plan zullen staan zodat in de extra raadsvergadering van 10 november as. de definitieve beslissing zal worden genomen en we in Tinte aan de slag kunnen. Het zou leuk zijn als veel Tintenaren de commissievergadering volgende week in de raadszaal zouden kunnen bijwonen. Vandaag is ook de eerste aanvraag  verzonden om extra subsidie proberen binnen te halen. Deze was gericht  aan het Bouwfonds Cultuurfonds, we zijn benieuwd naar hun reactie. Zodra er weer nieuws is laten we van ons horen.